คุณสุพัตรา คุณมาโนช วงษ์ไทยวรรณ

บริษัทฯ ดำเนินออกแบบ และก่อสร้าง ทั้งตัวบ้าน และสำนักงาน เนื่องจากความต้องการลูกค้าต้องการให้มี office ติดกับตัวบ้าน บริษัทฯ จึงดำเนินการออกแบบ โดยสำนักงานสามารถเชื่อมต่อกับตัวบ้านได้ และแบ่งพื้นที่ใช้งานได้อย่างลงตัว สถานที่ก่อสร้าง: อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


 • นพ.กรพรหม และ พญ.ภวรัตน์ แสงอร่าม

 • คุณสมควร แซ่เตียว และครอบครัว นักธุรกิจ

 • คุณกำปั่น คุณจุไรวรรณ พาณิชาภรณ์

 • พญ.ภาพร และ นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง

 • คุณพีรพล วิไลวงศ์เสถียร และ คุณสุวรรณี ประสารชัยมนตรี

 • คุณยุพา และคุณธีรพงษ์ จิตติรัตน์วัฒนา

 • คุณกันยา และคุณคาร์สแทน ฟิสเชอร์

 • คุณสุพัตรา คุณมาโนช วงษ์ไทยวรรณ

 • คุณธีรยุทธ เล็กวิจิตรธาดา และครอบครัว

 • คุณธนธร พันพานิชย์กุล

 • คุณสธนพร เทียนสุวรรณ

 • คุณนิตยา และคุณปรีชา อนันตพงศ์

 • คุณสิรินาท คุณวเชษฐ์ และครอบครัว

 • คุณนรินทร์ และครอบครัว

 • คุณปัทมา วัชรานนท์ และคุณไพรัช

 • คุณอำนาจ กัลป์ยาณคุณาวุฒิ

 • คุณคมสัน เพิ่มพานิช และครอบครัว

 • คุณเช็ง ยู ไช่

 • คุณวุฒิกร เสือสะอาด